“I miei pensieri non sono i vostri pensieri” (Isaia 55,8-9)